Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 
 
 
 

[RSS Feed]

 

[RSS Feed] 

 
 

Innkalling årsmøte

Liverbirds Steinkjer innkaller med dette til årsmøte; tirsdag 13. juni 2017, kl. 2005, i lokalene til Klubbhuset i Ølvegt 18 (Ramberggården).

Sakliste.
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding for 2016/17.
05: Behandle regnskap for 2016/17.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent for 2017/18.
08: Behandle budsjett for 2017/18.
09: Valg; 2 styremedlemmer, 1 varamedlem for 2 år, samt 1 varamedlem for 1 år.
10: Utdeling av premier trimkasse Oftenåsen og trekning av tur til Anfield.
11: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være skriftlig og undertegnede i hende, senest tirsdag 6. juni 2017. Her kan epost postliverbirds-steinkjer.com brukes.

I henhold til våre vedtekter:
§7 så fattes vedtak på årsmøtet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).
§9 På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

De medlemmer som ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, tar kontakt med klubben på
postliverbirds-steinkjer.com

Vel møtt til årsmøte.

For styret i Liverbirds Steinkjer
Frode Møller frodeliverbirds-steinkjer.com

Powered by web2net  |