Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 
 
 
 

Innkalling årsmøte Liverbirds Steinkjer

Liverbirds Steinkjer innkaller med dette til årsmøte; søndag 22. juni 2014, kl. 1800, i Steinkjerhallen, møtebord like innenfor hovedinngangen.

Sakliste.
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding for 2013/14.
05: Behandle regnskap for 2013/14.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent for 2014/15.
08: Behandle budsjett for 2014/15.
09: Valg, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem, alle for 2 år.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være skriftlig og undertegnede i hende, senest fredag 13. juni 2014. Her kan epost postliverbirds-steinkjer.com brukes.

I henhold til våre vedtekter:
§7 så fattes vedtak på årsmøtet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).
§9 På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

De medlemmer som ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, tar kontakt med klubben på
postliverbirds-steinkjer.com

Vel møtt til årsmøte.

For styret i Liverbirds Steinkjer/Frode Møller

Powered by web2net  |