Tilbake

Liverbirds Steinkjer innkaller med dette til årsmøte; søndag 21. juni 2015, kl. 2005, i Steinkjerhallen, møtebord like innenfor hovedinngangen.

Sakliste.
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding for 2014/15.
05: Behandle regnskap for 2014/15.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent for 2015/16.
08: Behandle budsjett for 2015/16.
09: Valg; 2 styremedlemmer og 1 varamedlem, alle for 2 år.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være skriftlig og undertegnede i hende, senest fredag 12. juni 2015. Her kan epost post@liverbirds-steinkjer.com brukes.
I henhold til våre vedtekter:
§7 så fattes vedtak på årsmøtet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).
§9 På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

De medlemmer som ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, tar kontakt med klubben på post@liverbirds-steinkjer.com

Vel møtt til årsmøte.