Tilbake

§ 1

Foreningens navn er Liverbirds Steinkjer.

§ 2

Foreningens formål er å fremme samholdet mellom supportere av Liverpool F.C., formidle informasjon om Liverpool F. C., arrangere reiser og andre tiltak som er i medlemmenes interesse, samt tilkjennegi vår støtte til Liverpool F.C.
Foreningen støtter og oppmuntrer til økt aktivitet i barne- og ungdomsfotballen lokalt.

§ 3

Foreningens administrasjonskontor er i Steinkjer.

§ 4

Alle personer kan bli medlemmer av foreningen.
Innmelding skjer til foreningens sekretariat. Medlemskapet løper fra den tid kontingenten er betalt og ut inneværende sesong. Medlemsskapet fornyes ved å betale inn ny kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig til foreningens sekretariat. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent.
Som medlem har man rett til å delta på foreningens fellesarrangementer. Meddelelser til medlemmene formidles elektronisk.
Dersom et medlem ikke betaler kontingenten innen 14 dager etter purring, opphører medlemskapet. Likeså kan et medlem utelukkes fra medlemskap, dersom vedkommende oppfører seg i strid med foreningens vedtekter eller viser oppførsel som er usømmelig eller uforenlig med foreningens formål.
Utelukkelse av et medlem besluttes av styret.

§ 5

Foreningens styre består av 5 medlemmer. I tillegg skal det velges 2 vararepresentanter. Styremedlem og vararepresentant velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmer som ønsker å foreslå medlemmer til styret, må meddele dette til foreningens sekretariat senest innen 14 dager før årsmøtet avholdes. Styret velger selv sin formann og kasserer blant styremedlemmene.
Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen. Medlemmer kan gjenvelges. Første året etter stiftelse velges to nye styremedlemmer og neste år tre nye styremedlemmer. Det velges en vararepresentant annet hvert år.
Styremøte holdes når det bestemmes av styrets formann eller forlanges av minst 3 styremedlemmer.
Til gyldig beslutning i styret kreves at minst 3 av styremedlemmene er til stede og at mer enn 50% av de tilstede værende gir sin tilslutning til vedtaket. Ved stemmelikhet skal formannens dobbeltstemme være avgjørende.
Styret avgjør selv ved vanlig flertallsbeslutning om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.
Firma tegnes foruten av det samlede styre av styrets formann sammen med en av de øvrige medlemmer. Styret kan meddele prokura.
Styret kan ansette administrasjon ( eventuelt daglig leder ) til å utføre arbeidsoppgaver for foreningen.

§ 6

Styret har ansvar for at foreningen fører regnskap med de midler den forvalter.

§ 7

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse skjer med minst 21 dagers varsel pr epost, brev eller ved kunngjøring på egen nettside. Innkallingen skal inneholde de saker som skal behandles på årsmøtet. Det påligger det ordinære årsmøtet:

l. Å behandle styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, samt anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Behandle budsjett fremlagt av styret.
4. Velge styre samt fastsette styrets honorar.
5. Velge revisor når dette er nødvendig etter loven og fastsette revisors honorar.
6. Årsmøtet fastsetter, etter forslag fra styret, årskontingenten.
7. Å behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).
Vedtektsendring kan bare besluttes ved vedtak med 2/3 stemmeflertall i 2 etterfølgende årsmøter. Forslag til vedtektsendring må være kunngjort for medlemmene i innkallingen.

§ 8

Ekstraordinært foreningsmøte (årsmøte) avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 50 % av medlemmene, som har vært medlem i minst 3 måneder, ved skriftlig krav til styret. Det sammenkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 9

På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

§ 10

Oppløsning av foreningen kan besluttes av årsmøtet. Slik beslutning må fattes med minst 2/3 flertall, eller ved vanlig flertall på to årsmøter (ordinære eller ekstraordinære) etter hverandre.