Tilbake

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Liverbirds Steinkjer innkaller med dette til årsmøte; tirsdag 21. juni 2016, kl. 2005, i lokalene til Brød&Cirkus i Kongensgt 33. 

Sakliste:
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding for 2015/16.
05: Behandle regnskap for 2015/16.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent for 2016/17.
08: Behandle budsjett for 2016/17.
09: Valg; 2 styremedlemmer og 1 varamedlem, alle for 2 år.
10: Utdeling av premier trimkasse Oftenåsen.
11: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være skriftlig og undertegnede i hende, senest tirsdag 14. juni 2016. Her kan epost post@liverbirds-steinkjer.com brukes.
I henhold til våre vedtekter: §7 så fattes vedtak på årsmøtet med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreformannens stemme utslaget (dobbeltstemme).

§9 På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende sesong.
Ved familiemedlemsskap har hovedmedlemmet + en innmeldt person fra husstanden stemmerett.

De medlemmer som ønsker årsmøtepapirer tilsendt på forhånd, tar kontakt med klubben på
post@liverbirds-steinkjer.com 

Vel møtt til årsmøte.

For styret i Liverbirds Steinkjer
Frode Møller
frode@liverbirds-steinkjer.com